Ochrana osobních údajů – GDPR

Správce:

Povodí Moravy, s.p., se sídlem Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno, IČO: 70890013

(dále jen „podnik“). 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů Povodí Moravy, s.p. :

Mgr. Martin Sedláček

Dřevařská 11, Brno, 602 00, tel.: + 420 541 637 301, mob.: +420 603 217 266; sedlacek@pmo.cz

Důvody pro zpracování osobních údajů:

 • Zpracování osobních údajů pro splnění právní povinnosti podniku (nebo úkolu prováděného ve veřejném zájmu) je podniku přímo stanoveno zvláštními předpisy, nebo taková povinnost plyne podniku ze zvláštních předpisů. Osobní údaje zpracovávané z těchto důvodů jsou předávány příslušným orgánům, úřadům či institucím v případech, kdy tak ukládá zvláštní zákon.
 • Při zpracování osobních údajů u podniku nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů.
 • Osobní údaje jsou u podniku zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou zvláštními zákony nebo vnitřními předpisy podniku.
 • V případě, že u podniku jsou zpracovávány Vaše osobní údaje, máte právo:
 1. požadovat informaci o zpracování Vašich osobních údajů,
 2. požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům,
 3. požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracovávané u podniku jsou nepřesné),
 4. požadovat vymazání Vašich osobních údajů, popř. požadovat omezení jejich zpracování,
 5. vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
 6. požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste podniku poskytl/a,
 7. podat stížnost u dozorového orgánu.
 • Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
 • Pokud je zpracování Vašich osobních údajů podmíněno Vašim předchozím souhlasem, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.
 • Svá práva vůči podniku uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.