Hrozí dlouhotrvající sucho

Průtoky neovlivněných (nenadlepšovaných dotací vody z přehrad) toků v povodí Moravy se pohybují výrazně pod hodnotou dlouhodobého průměru pro měsíc červenec. Na mnoha profilech je překročen ukazatel „sucha“. Největší moravskou řekou Moravou protéká ve Strážnici 14 % průměrného červencového průtoku. Nedostatek vody se projevuje na celém území. Povodí Moravy proto dnes vydalo doporučení pro vodoprávní úřady a obce.

V současné době pokračuje období nízkých srážkových úhrnů. Spolu s extrémními teplotami tak hrozí dlouhotrvající sucho. Na většině vodních toků na území ve správě Povodí Moravy se vyskytují výrazně podprůměrné průtoky. Vodnosti neovlivněných toků se pohybují v rozmezí od 2 do 50 % měsíčního normálu pro měsíc červenec. Většina toků má vodnosti nižší, než 30 % měsíčního normálu. Ukazatel sucha je dosažen na 30 % profilů se stanoveným limitem sucha.

Vzhledem ke stávajícímu suchému období a nepříznivé situaci jsme dnes doporučili vodoprávním úřadům na příslušných vodních tocích provádět častější kontrolu dodržování minimálních zůstatkových průtoků, manipulačních řádů a odběrů povrchových vod. Jednotlivým obcím a obcím s rozšířenou působností jsme doporučili posoudit situaci sucha na jejich území a v případě potřeby provést omezení či zakázání obecného nakládání s vodami,“ popisuje aktuální situaci generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Vodní nádrže pomáhají dotovat vodní toky. Za poslední týden nadlepšily průtoky v řekách v povodí Moravy 13,4 mil. m³ vody. Naplněnost zásobních prostor významných vodních nádrží se pohybuje v rozmezí 70 – 100 % (mimo nádrže se sníženou hladinu z důvodů oprav). Vodárenské nádrže ve správě Povodí Moravy v současnosti zajišťují dodávky surové vody pro úpravny vody a podle průběžně aktualizovaných prognóz budou schopny požadované odběry i minimální průtoky v tocích zabezpečit i ve zbytku letošního roku. „Doporučujeme zástupcům příslušných úřadů a obcí věnovat zvýšenou pozornost zdrojům podzemní vody, jejichž vydatnosti se mohou výrazně snižovat,“ upozorňuje Gargulák.

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 11. července 2023, 12:50